Menu
Obec Oldřichov v Hájích
Oldřichov v Hájích

Blesková povodeň srpen 2010

Vlivem dlouhotrvajících vydatných dešťových srážek postihla Obec Oldřichov v Hájích 7. srpna...

Vlivem dlouhotrvajících vydatných dešťových srážek postihla Obec Oldřichov v Hájích 7. srpna 2010 v brzkých ranních hodinách extrémní povodeň - blesková povodeň. Pravděpodobně jednorázové uvolnění velkého množství samovolně zadržených vodních srážek v lesním prostoru nad obcí Oldřichov v Hájích způsobil prudký vzestup vodní hladiny na toku Jeřice. Tomu nasvědčuje i pozdější záznam stanice LG Mníšek.Blesková povodeň, která dosáhla většího rozlivu než je stanoveno Q100, trvala ve dvou vlnách po celou sobotu a odpadávala do nedělního rána. Povodeň způsobila obrovské škody na přilehlých pozemcích toku, které byly zaneseny značným množstvím naplavenin, došlo k destrukci téměř všech mostů a propustků na celém území katastru obce. Došlo k přerušení dodávek el. energie, k porušení částí místních komunikací a chodníků a došlo ke značným škodám na soukromém majetku (vyplavené domácnosti, sklepy, individuální zdroje pitné vody, hospodářské budovy apod.). Přes extrémní průběh a intenzitu povodně nebylo nutné provést demolici obytného objektu (pouze jedné hospodářské budovy), bylo nutné evakuovat obyvatele jednoho rekreačního domku (obyvatelé několika objektů provedli evakuaci preventivně samostatně) a nedošlo k újmě na zdraví či životech. Hejtmanem Libereckého kraje byl vyhlášen stav nebezpečí.Průběh povodněI přes několikadenní vydatné dešťové srážky neprojevoval tok Jeřice do pozdních večerních hodin pátku 6.7.2010 známky rozlivu z koryta toku. Až v časných ranních hodinách v sobotu 7.8.2010 došlo k masivnímu vzestupu hladiny.Časový sled povodňové události:Sobota 7.8.201003.30 – masivní vzestup hladiny začal ohrožovat první objekty03.43 – operační středisko v Liberci kontaktovalo starostu obce s informací, že objekt čp. 197 (Zoulovi – rekreační objekt) volali o technickou pomoc.03.45 – starosta kontaktoval velitele JPO a vydal pokyn k výjezdu04.00 – výjezd JPO Oldřichov v H.04.22 – starosta obce svolává členy povodňové komise04.35 – velitel JPO informuje starostu, že zásahové vozidlo uvízlo v záplavě a nejde již vyprostit. Pokračují dále soukromým traktorem V. Nýdrleho. Starosta obce žádá operační středisko HZS v Liberci o pomoc.04.55 – přijela na pomoc JPO Stráž nad Nisou05.30 – přijela na pomoc JPO Libverda07.30 – pokles hladiny Jeřice od maxima cca o 1 metr. Filipovský potok se začal rozlévat.07.45 – starosta se členy povodňové komise odjíždějí na kontrolu Jeřice od OÚ až po retenční nádrže na Polednickém potoce.08.30 – návrat na OÚ, začátek vydatného deště, opět vzestup hladiny Jeřice + prudký vzestup hladiny Filipovského potoka. Starosta informuje starostu obce Mníšek.08.45 – starosta obce povolal V. Knespla s traktorem + vyvážecím vlekem a A. Klazara s traktorbagrem na čištění a odstraňování naplavenin od mostků10.00 – informace od J. Štefky o sesuté půdě na náspu ČD od zastávky v Oldřichově v H. směrem Raspenava. Možnost vlakového neštěstí. Starosta obce ihned informoval o skutečnosti stanici ČD v Mníšku.11.00 – kulminace druhé vlny na Jeřici a všech přítocích.11.45 – nutnost evakuace Časarů k Veselým (rekreační objekt čp. 171)14.00 – začínající pokles hladiny15.20 – stálý výpadek el. energie17.30 – zřízení krizového štábu na OÚ. Napojení na elektrocentrálu tel. ústředny, počítače a nabíječek komunikačních prostředků.18.30 – hlídka policie Chrastava. Zhodnocení situace.20.50 – obnova dodávky el. energie v centru obce21.20 – opět výpadekPřes noc ze soboty na neděli stálá služba na OÚ:1.Peřina + Adámek do 00.00 hodin, Horák + Bekešová do 01.30 hodin, Tichý, J.Louda do 05.00 hodin, Horák do 08.00 hodin.V době cca 04.30 a dále se začíná voda vracet do koryta a je na ústupu z rozlitých ploch.Neděle 8.8.201008.15 – zasedání krizového štábu a rozdělení úkolů:09.50 – kontakt se starostou v Mníšku. Vzájemné informování o stavech a potřebách. Zejména o stavu zdroje pitné vody a její dosavadní zásobě.10.10 – Skupina dobrovolníků odklízí náplavu na mostě u Bílkovských. Zřizují provizorní lávku pro pěší. Husákovi čp. 166 žádají o pomoc s odklizením vody v domě – jdou pomáhat dobrovolnice pí Martínková s dcerou.10.15 – zmonitorovány požadavky pomoci na Pilách. Začínají se vyřizovat dle naléhavosti.10.45 – přijíždí pracovník fa A.S.A. s nabídkou svozu odpadů. Ještě v odpoledních hodinách budou přistaveny první kontejnery. Dále dle požadavků, koordinaci bude zajišťovat pí Bekešová.10.55 – obnova dodávky el. energie v centru obce11.00 – informace z nádraží ČD Mníšek o náhradní autobusové dopravě11.40 – žádost ředitelky DM Větrník o informaci o rekreantech v ubytovacím zařízení v Oldřichově. Bylo zjištěno, že ubytovnu všichni opustili (děti vč. dospělých) poslední 4 ženy právě odjíždějí po vlastní ose.12.05 – nabídka materiální pomoci od IZS12.10 – Horák + Bekešová odjíždějí sepisovat požadavky postižených od OÚ směrem na Mníšek. Cestou označují nebezpečná místa (podemleté mosty, komunikace a chodníky výstražnou páskou.13.20 – pan Brzula čp. 269 hlásí nebezpečí spočívající v podemleté plynové nádrži. Zásobník topení. Byl odkázán na operační středisko HZS Liberec z důvodu, že místní JPO nemá potřebné prostředky.13.25 – KHS Liberec posílají elektronicky balíček rad a opatření pro lidi postižených záplavou. Distribuci postiženým zajišťují hasiči při čerpání sklepů a studní.15.20 – prohlídka koryta Jeřice v oblasti Pil se zástupcem Povodí Labe panem Kryspinem. Příslib prioritního řešení.16.30 – zadány požadavky na krizový štáb HZS LK – vysoušeče, lopaty, košťata17.10 – revize toků ve správě LČR s ing. Němcem. Dohodnutý postup prací na likvidaci následků.18.15 – požadavek Magistrátu Liberec, krizového řízení na vyčíslení škod na mostech a komunikacích v majetku obce. I když nebylo možné ještě provést důkladné prohlídky, předběžný odhad činí cca 20 mil. korun.19.30 – JPO Oldřichov v H. dokončil úkoly dnešního dne a odjíždí na pomoc kolegům do Nové Vsi popř. Chrastavy.Od pondělí 9.8.2010 do pátku 13.8.2010 probíhala činnost tak, že vždy ráno v 08.00 hodin zasedal krizový štáb (starosta, místostarosta, ref.OÚ, člen povodňové komise a velitel JPO), kde byly rozděleny úkoly daného dne. Činnost OÚ (starosta + ref.) končila večer po splnění úkolů dne.Od soboty 14.8.2010 byly veškeré práce a koordinace prováděny zaměstnanci OÚ a subdodavateli.Záplavy v obci Oldřichov v Hájích: došlo k zaplavení několika rodinných domků a rekreačních objektů včetně části Obecního úřadu. Prudký tok poničil všechny mosty a propusti v dotčeném území. Vzestup spodní vody způsobil rozvodnění vodní hladiny po těžbě písku v Panelárně, v.d. a způsobil zaplavení téměř celého areálu firmy. Došlo též k mnoha sesuvům půdy v obci. Mezi největší sesuvy patří kamenná rozvalina u čp. 161 Januška, u čp. 266 Křehnáčovi a u čp. 213 Svoboda Vl. Voda poničila oplocení pozemků, podemlela opěrné a ochranné pobřežní zídky.Vlivem přerušení dodávek pitné vody ze zdroje v Mníšku došlo ke zničení postrkových čerpadel v ATS.Valící se voda na Malé Jeřici způsobila obrovskou splaveninu zeminy ze stavby Revitalizace Malé Jeřice nad železnicí v osadě Betlém, která se usadila před křížením se silnicí III/2904 Mníšek - Raspenava.Při ničivé povodni zasahovali a pomáhali následující kolektivy a obětavci:Sbor dobrovolných hasičů Oldřichov v HájíchSbor dobrovolných hasičů Stráž nad NisouSbor dobrovolných hasičů LibverdaSbor dobrovolných hasičů Velký BeranovFirma A.S.A. Liberec – rozvoz kontejnerů, odvoz odpaduFirma Aleš Klazar – bagrování, vyprošťování, odstraňování náplavFirma Ivan Rajn - bagrování, vyprošťování, odstraňování náplavFirma Slevstav - bagrování, vyprošťování, odstraňování náplavFirma Technické služby Liberec – čištění jímek a ČOVPan V. Nýdrle se svým traktoremPan Časánek – oprava veř.osvětleníZaměstnanci obce – úklid, pomoc, sociální šetřeníLesy ČR, správce tokůJizerskohoská stavební společnostFirma Václav Knespl – odstraňování náplavPan Podlipný – čerpání studníPan Tupý – úklid náplav okolo OÚIng.arch.David s týmem – posudky geologie a statikaPan Karel Peřina se syny a svým traktoremRodina Martínkova – pomoc postiženým s vyklízenímIng. J. Duda – prořezy a kácení dřevinPan P. Jína s bobcatemPrvotní náklady na škody po povodni byly v Oldřichově v Hájích odhadnuty na více jak 1,4 mil. korun. Náklady na obnovu majetku (především mosty a komunikace) byly pak prvotně odhadnuty na cca 20 mil. korun.Celkový účet povodňových škod:Škody způsobené povodní v Oldřichově v HájíchPrvotní náklady na záchranné a likvidační práce 1 415 000,- KčMajetek obce – komunikace a mostky (viz příloha)18 093 000,- Kč- čerpadla pitné vody 25 000,- Kč- zásahové auto JPO 135 000,- KčSesuvy a svahové deformace 4 330 000,- KčVýše škod na soukromém majetku nezjištěnoCELKEM 23 998 000,- Kč(Zdroj : Zpráva o povodni srpen 2010, zpracoval Jaromír Tichý, starosta obce)
Datum vložení: 9. 8. 2022 23:56
Datum poslední aktualizace: 9. 8. 2022 23:56
Autor: Správce Webu